Utopisterne - Café Utopias venner

Card - bliv medlem

Bliv medlem af Utopisterne

Utopisterne er Café Utopias vennter. Bliv medlem og vær med til at bakke op om foreningens formål:

 • at støtte cafeens kulturelle aktiviteter,
 • at arbejde for udbredelse af kendskab til psykiske lidelser og deres arbejdsmæssige konsekvenser.
Card - aktiviteter

Aktiviteter

Utopisterne afholder arrangementer - oftest foredrag - inden for foreningens formål.

Foreningen arrangementer annonceres i cafeens aktivitetskalender. Du kan abonnere på cafeens nyhedsbreve eller følge cafeen på Facebook

Card - medlemsskab

Medlemsskab

Årskontingent for personlige medlemmer er 100 kr.

Som personligt medlem får du:

 • gratis kaffe ved alle besøg,
 • rabat ved mange arrangementer på Café Utopia.

Firmaer eller organisationer kan desuden tegne et støttemedlemsskab for at støtte Utopisternes aktiviteter. Kontingent for et støttemedlemsskab er 250 kr.

Følgende har tegnet støttemedlemskaber:

 • Psykolog Lise Mørup
Card - Indmeldelse

Indmeldelse

Oplys følgende på en mail til foreningens kasserer, Lizzie Sørensen, på utopisterneholstebro@gmail.com:

 • for- og efternavn,
 • mobilnummer,
 • adresse,
 • mailadresse.

Indbetal 100 kr. enten via Utopisternes MobilePay 84 986 eller på foreningens konto i Vestjysk Bank. Reg.nr. 7601 konto 4077036.
 
Medlemsskab kan også tegnes i cafeen - spørg personalet.
 
Har du spørgsmål angående medlemskab af Utopisterne, er du meget velkommen til at ringe til foreningens formand, Kjeld Bertelsen på telefon 4014 6030 eller kasserer Kirsten Hansen på telefon 22333745.

Card - bestyrelsen

Bestyrelsen

 • Formand Kjeld Bertelsen, telefon 4014 6030
 • Kasserer Kirsten Hansen, telefon 2233 3745
 • Referent Lizzie Sørensen, telefon 3027 4836
 • Anita Mathiasen, telefon 2879 2939
 • Repræsentant for medarbejderne Lilli Vester Aagaard
 • 1. suppleant Lissi Aagaard Dyrberg, telefon 2149 7492
 • 2. suppleant Margit Stabell, telefon 5176 3689
Card - persondata

Persondata

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med denne forordning og følger råd og vejledning fra Holstebro Kommune.

Vi opbevarer dine data (navn, adresse og eventuel mailadresse) både på Café Utopia og hos kassereren Kirsten Hansen.

På Cafe’ Utopia opbevares dine data ifølge retningslinje på stedet.

Hos kassereren opbevares dine data på en computer, der har tilknyttet antivirusprogram og som er udstyret med personlig adgangskode.

Det er en selvfølge, at hvis du ønsker at blive slettet som medlem, kræver det alene en henvendelse til Cafe’ Utopia eller til kassereren. Du vil så blive slettet med det samme.


Generalforsamling

Referat fra generalforsamling
tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00 på Café Utopia

Valg af dirigent:
Jens Jensen vælges og konstaterer, at den – på grund af coronasituationen udsatte generalforsamling – er  korrekt varslet og indkaldt ifølge vedtægterne og dermed lovlig.

Valg af referent:
Wenche Aamodt vælges.

Beretning fra formanden:
Formanden Kjeld Berthelsen aflægger beretning.

Beretningen udløser ingen debat og godkendes af forsamlingen.

Regnskab - herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren Lizzie Sørensen gennemgår det reviderede regnskab og oplyser, at aftenens arrangement har resulteret i 5 nye medlemmer.

Kontingent for personligt medlemskab foreslås uændret: 100 kr. – Støttemedlemskab uændret 250 kr.

Fra forsamlingen er der spørgsmål til par inkonsekvenser i det omdelte regnskab. Kassereren konstaterer med dyb beklagelse, at det er trykfejl, som hverken hun eller revisor har været opmærksom på. Alle regnskabsposterne er basereret på bankudskrifter. Kassereren foreslår, at fejlene rettes og dernæst udsendes pr. mail.

Forsamlingen vedtager dette og regnskabet godkendes.

Kontingent på hhv. 100 kr. og 250 kr. vedtages.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er (efter tur) Anita Mathiasen og Wenche Aamodt. Anita genvælges for to år. Wenche genopstiller ikke, og i stedet vælges Kirsten Hansen – hidtil suppleant – for to år.

Lilli Vester Aagaard er udpeget af medarbejderne.

Valg af suppleant
Efter tur afgår Kirsten Hansen og Lissi Aagaard Dyrberg.

Lissi genvælges – nu som 1. suppleant, Margit Stabell nyvælges som 2. suppleant. Begge valg gælder for et år.

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Ole Hougaard. Han genvælges for et år.

Som revisorsuppleant vælges Lisbeth Meldgaard for et år.

Eventuelt

Formanden takker Wenche Aamodt for et langt (15 år) virke i foreningen.

31 personer deltog i generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen fortalte Jesper Larsen fra Holstebro om sin tid som soldat i Afghanistan og sit arbejde med at rehabilitere sig selv og andre veteraner med projektet S/Y Veteranen. Jesper har brugt sin erstatning fra forsvaret til at købe et sejlskibet S/Y Veteranen, som han sammen med andre veteraner istandsætter og sejler ud med. Jespers foredrag gav et tydeligt indblik i, hvor meget den aktuelle udvikling i Afghanistan påvirker veteranerne.

 

Vedtægter Utopisterne

Vedtægter for foreningen Café Utopias venner: "Utopisterne".

§ 1: Foreningens formål er som vennekreds at støtte caféens kulturelle aktiviteter, samt arbejde for udbredelse af kendskabet til psykiske lidelser og de arbejdsmæssige konsekvenser.  

§ 2: Navnet på foreningen er "Utopisterne".

§ 3: Foreningens hjemsted er på Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro.

§ 4: Foreningen er for alle med interesse for Café Utopia. Der er to typer af medlemskaber:

Enkeltpersoner kan tegne personligt medlemskab. Firmaer og organisationer kan tegne støttemedlemskab.

§ 5: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og opkræves sammen med tegning af, eller fornyelse af medlemskabet. Medlemskaber gælder for det kalenderår det er tegnet. Dog gælder medlemskaber tegnet i december også for det efterfølgende kalenderår.

§ 6: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

De 4 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 2 medlemmer.

Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant for ét år.

Endvidere er der til enhver tid indvalgt et medlem til bestyrelsen blandt Café Utopias medarbejdere. Denne udpeges af caféens faste medarbejdere for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted.

§ 7: Foreningens midler anvendes, udover udgifter til foreningens drift, efter formålsparagraffens hensigt.

§ 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indvarsling sker ved udsendelse af dagsorden til foreningens medlemmer med min. 21 dages varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag bekendtgøres i caféen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab (herunder fastsættelse af næste års kontingent)
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. 

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er personlige medlemmer af foreningen.

Alle valg skal være skriftlige, såfremt en på generalforsamlingen ønsker dette.

Alle beslutninger vedtages, med undtagelse af vedtægtsændringer, ved simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt dette forlanges af et flertal i

bestyrelsen eller mindst 10 af foreningens medlemmer kræver det.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning

med samme varsel som til ordinær generalforsamling, dog senest 14 dage efter at      

anmodningen om ekstraordinær generalforsamling er fremkommet til bestyrelsen.

§ 9: Foreningen aflægger årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, revideres af en revisor, der hverken behøver at være stats.aut. - eller reg.  Dog skal revisor være myndig og have bopæl her i landet og må ikke være medlem af nærværende forenings bestyrelse eller ledelse, eller stå i afhængighedsforhold til foreningen - eller dens ledelse.

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Revisor skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at dette er revideret.

Påtegningen skal endvidere indeholde de eventuelle bemærkninger, revisionen har givet anledning til.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen i foreningen og fremlægges på den ordinære generalforsamling.   

§ 10: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Dog kan kassereren på egn hånd betale udgifter på op til 3.000 kr.

§ 11: Ved vedtægtsændringer kræves, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for vedtægtsændringerne.

§ 12: Foreningen kan ophæves, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne afholdes med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

I tilfælde af foreningens ophævelse, skal eventuel kapital efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til et tilsvarende formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 10/3 – 1998

Revideret på generalforsamlingen d. 25/3 2008

Revideret på generalforsamlingen d. 24/3 2009

Revideret på generalforsamlingen d. 27/3 2012

Revideret på generalforsamlingen d. 20/3 2014

Revideret på generalforsamlingen d. 10/3 2016

Revideret på generalforsamlingen d. 14/3 2019

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. august 2021 af