Utopisterne - Café Utopias venner

Card - bliv medlem

Bliv medlem af Utopisterne

Utopisterne er Café Utopias vennter. Bliv medlem og vær med til at bakke op om foreningens formål:

 • at støtte cafeens kulturelle aktiviteter,
 • at arbejde for udbredelse af kendskab til psykiske lidelser og deres arbejdsmæssige konsekvenser.
Card - aktiviteter

Aktiviteter

Utopisterne afholder arrangementer - oftest foredrag - inden for foreningens formål.

Foreningen arrangementer annonceres i cafeens aktivitetskalender. Du kan abonnere på cafeens nyhedsbreve eller følge cafeen på Facebook

Card - medlemsskab

Medlemsskab

Årskontingent for personlige medlemmer er 200 kr.

Som personligt medlem får du:

 • gratis kaffe ved alle besøg,
 • rabat ved mange arrangementer på Café Utopia.  

 

 

Card - Indmeldelse

Indmeldelse og kontingent

Generalforsamlingen har besluttet at kontingentet udgør 200,- kr for et kalenderår.

Der kan kun tegnes personligt medlemskab. Er der to medlemmer i en husstand bedes I indbetale individuelt.

Ved indbetaling bedes du venligst påføre dit fulde navn, da vi bruger navnet til identifikation af den person medlemskabet gælder.

Kontingentet indbetales via Place2book ved at følge dette link:

Link til kontingent for 2024:

 Kontingent 2024

Herefter får du dit medlemskort tilsendt på mail.  

Der kan fortsat også betales kontant i caféen, Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro, men det er ikke muligt med betalingskort eller mobilepay.

Har du spørgsmål angående medlemskab af Utopisterne, er du meget velkommen til at ringe til foreningens formand, Kjeld Bertelsen på telefon 4014 6030 eller kasserer Kirsten Hansen på telefon 22333745.

Card - bestyrelsen

Bestyrelsen

 • Formand: Kjeld Bertelsen, telefon 4014 6030
 • Kasserer: Kirsten Hansen, telefon 2233 3745
 • Referent/sekretær: Margit Stabel, telefon 51763689
 • Lisbeth Malgaard, telefon 21648897
 • Repræsentant for medarbejderne: Nesemalar Makandu
 • 1. suppleant: Anne Bagger Andersen, telefon 26804194
 • 2. suppleant: Ubesat
Card - persondata

Persondata

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med denne forordning og følger råd og vejledning fra Holstebro Kommune.

Vi opbevarer dine data (navn, adresse og eventuel mailadresse) både på Café Utopia og hos kassereren Kirsten Hansen.

På Cafe’ Utopia opbevares dine data ifølge retningslinje på stedet.

Hos kassereren opbevares dine data på en computer, der har tilknyttet antivirusprogram og som er udstyret med personlig adgangskode.

Det er en selvfølge, at hvis du ønsker at blive slettet som medlem, kræver det alene en henvendelse til Cafe’ Utopia eller til kassereren. Du vil så blive slettet med det samme.

         

                                                                                                                    Dato 28.3.2023

 

 

Generalforsamling

 

tirsdag den 28.marts 2023 kl. 19.00 på Café Utopia

 

Kaj Christensen gennemgik årets gang i Utopia- aktuelt

               40 medarbejdere med varierende timetal

               Planlagt café åbent om lørdagen

 

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent: Jens Jensen
Valg af referent: Margit Stabell
Beretning fra formanden: v/ Kjeld Berthelsen- Aktuel medlemstal 78, nedgang fra 112 sidste år.

               Der har været god tilslutning til årets ferniseringer som får et tilskud på 300 kr. pr

               arrangement.

               Også fin deltagelse ved årets arrangementer. Kommende arrangement bliver 16/5

               ved Head Space fra Herning.

               Stort tak til Anita Mathiasen der afslutter adskillige års medlemskab af Utopisternes

               bestyrelse.

Beretning godkendt.

Regnskab – herunder fastsættelse af kontingent.

:Gennemgang ved Kirsten Hansen, regnskabet blev godkendt.

Kontingent fastsat til Kr. 200 pr år, der var forslag om at nedsætte kontingent, det blev drøftet  og kan tages op ved næste generalforsamling.

Indkomne forslag
Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Kirsten Hansen som modtager genvalg
                           Anitta Mathiasen som ikke ønsker genvalg.

:Kirsten Hansen blev genvalgt, Lisbeth Malgaard blev valgt til bestyelsen

Valg af 2 suppleanter:

På valg er: Anna Bagger Andersen Lisbeth Malgaard

:Anna Bagger Andersen modtog genvalg, ingen nr. 2 suppleant.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor er: Ole Hougaard som modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleant er:Lissie Aagaard Dyrberg

:Ole Hougaard modtog genvalg.

 


 

 

 

Vedtægter Utopisterne

Vedtægter for foreningen Café Utopias venner: "Utopisterne".

§ 1: Foreningens formål er som vennekreds at støtte caféens kulturelle aktiviteter, samt arbejde for udbredelse af kendskabet til psykiske lidelser og de arbejdsmæssige konsekvenser.  

§ 2: Navnet på foreningen er "Utopisterne".

§ 3: Foreningens hjemsted er på Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro.

§ 4: Foreningen er for alle med interesse for Café Utopia. Der er to typer af medlemskaber:

Enkeltpersoner kan tegne personligt medlemskab. Firmaer og organisationer kan tegne støttemedlemskab.

§ 5: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og opkræves sammen med tegning af, eller fornyelse af medlemskabet. Medlemskaber gælder for det kalenderår det er tegnet. Dog gælder medlemskaber tegnet i december også for det efterfølgende kalenderår.

§ 6: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

De 4 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 2 medlemmer.

Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant for ét år.

Endvidere er der til enhver tid indvalgt et medlem til bestyrelsen blandt Café Utopias medarbejdere. Denne udpeges af caféens faste medarbejdere for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted.

§ 7: Foreningens midler anvendes, udover udgifter til foreningens drift, efter formålsparagraffens hensigt.

§ 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indvarsling sker ved udsendelse af dagsorden til foreningens medlemmer med min. 21 dages varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag bekendtgøres i caféen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab (herunder fastsættelse af næste års kontingent)
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. 

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er personlige medlemmer af foreningen.

Alle valg skal være skriftlige, såfremt en på generalforsamlingen ønsker dette.

Alle beslutninger vedtages, med undtagelse af vedtægtsændringer, ved simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt dette forlanges af et flertal i

bestyrelsen eller mindst 10 af foreningens medlemmer kræver det.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning

med samme varsel som til ordinær generalforsamling, dog senest 14 dage efter at      

anmodningen om ekstraordinær generalforsamling er fremkommet til bestyrelsen.

§ 9: Foreningen aflægger årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, revideres af en revisor, der hverken behøver at være stats.aut. - eller reg.  Dog skal revisor være myndig og have bopæl her i landet og må ikke være medlem af nærværende forenings bestyrelse eller ledelse, eller stå i afhængighedsforhold til foreningen - eller dens ledelse.

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Revisor skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at dette er revideret.

Påtegningen skal endvidere indeholde de eventuelle bemærkninger, revisionen har givet anledning til.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen i foreningen og fremlægges på den ordinære generalforsamling.   

§ 10: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Dog kan kassereren på egn hånd betale udgifter på op til 3.000 kr.

§ 11: Ved vedtægtsændringer kræves, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for vedtægtsændringerne.

§ 12: Foreningen kan ophæves, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne afholdes med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

I tilfælde af foreningens ophævelse, skal eventuel kapital efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til et tilsvarende formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 10/3 – 1998

Revideret på generalforsamlingen d. 25/3 2008

Revideret på generalforsamlingen d. 24/3 2009

Revideret på generalforsamlingen d. 27/3 2012

Revideret på generalforsamlingen d. 20/3 2014

Revideret på generalforsamlingen d. 10/3 2016

Revideret på generalforsamlingen d. 14/3 2019

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. august 2021 af